Zakres usług.

Zakres usług
Praktyka procesowa
 • prowadzenie i przygotowanie negocjacji przedprocesowych i polubownych;
 • reprezentacja przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnym;
 • reprezentacja przed sądami arbitrażowymi, sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Prawo podatkowe
 • usługi doradztwa podatkowego w zakresie: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od czynności cywilno-prawnych, opłaty skarbowej, ceł i prawa dewizowego oraz aspektów podatkowych transakcji kapitałowych;
 • doradztwo w zakresie skutków podatkowych określonych przedsięwzięć gospodarczych;
 • udzielanie wyjaśnień wzakresie zobowiązań podatkowych;
 • przygotowanie pism do organów podatkowych;
 • pomoc w interpretacji aktów prawnych;
 • przygotowanie odwołań do izb skarbowych oraz skarg do WSA i skarg kasacyjnych do NSA;
 • reprezentacja klienta przed urzędami i organami podatkowymi oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnym.
Prawo spółek i podmiotów gospodarczych
 • tworzenie nowych podmiotów prawnych w Polsce (spółek osobowych/kapitałowych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, fundacji, stowarzyszeń etc.) oraz spółek europejskich;
 • bieżąca obsługa korporacyjna na wszelkich etapach funkcjonowania podmiotów (np. obsługa prawna w przeprowadzaniu zgromadzeń wspólników / akcjonariuszy, procesach podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany umów / statutów spółek i innych podmiotów, wypłaty dywidendy, umorzenie udziałów / akcji, ustanawianie zastawów i zastawów rejestrowych na udziałach/akcjach spółek/ udział w negocjacjach);
 • reprezentacja podmiotów w postępowaniach rejestrowych;
 • obsługa prawna organów spółek (Zarządów, Rad Nadzorczych);
 • likwidacja podmiotów prawnych;
 • łączenie, podział, przekształcanie spółek;
 • restrukturyzacja spółek.
Prawo gospodarcze
 • projektowanie i opiniowanie umów handlowych w zakresie specyfiki danej branży;
 • doradztwo w zakresie interpretacji zagadnień prawnych pojawiających się w toku działalności podmiotów gospodarczych;
 • doradztwo w zakresie nowych regulacji prawnych i koniecznych zmian adaptacyjnych;
 • przygotowanie opinii prawnych dotyczących kwestii związanych z bieżącą działalnością spółki;
 • doradztwo w zakresie ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń prawnych stron umów handlowych.
Prawo upadłościowe i naprawcze
 • doradztwo w zakresie interpretacji przepisów prawa upadłościowego i naprawczego;
 • doradztwo członkom zarządów w zakresie ich obowiązków i odpowiedzialności w przypadku zaistnienia niewypłacalności spółki lub zagrożenia niewypłacalnością;
 • doradztwo w zakresie skutków prawnych ogłoszenia upadłości;
 • przygotowanie projektów wniosków o ogłoszenie upadłości;
 • doradztwo na rzecz wierzycieli podmiotów niewypłacalnych i znajdujących się w stanie upadłości oraz reprezentacja wierzyciela i dłużnika w toku postępowania upadłościowego.
Prawo pracy
 • przygotowanie umów o pracę dla pracowników wszystkich szczebli, jak również opracowanie dokumentacji związanej z rozwiązaniem umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bez zachowania okresu wypowiedzenia lub za porozumieniem stron oraz umów o zakazie konkurencji;
 • weryfikacja i opracowanie umów o zakazie konkurencji oraz zobowiązań do zachowania poufności;
 • przygotowanie umów o powierzenie mienia, umów o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, umów określających zasady zatrudnienia w okresie oddelegowania;
 • weryfikacja i opracowanie umów z agencjami pracy tymczasowej oraz obsługa prawna agencji pracy tymczasowej.
Prawo zamówień publicznych
 • kompleksowa obsługa w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym między innymi, przygotowywanie i konsultowanie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przygotowywanie i opiniowanie umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Słuszność idzie za prawem. Aequitas sequitur legem.